Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Komplexní přístup k výuce grafiky na Fakultě výtvarných umění Univerzity Vigo z hlediska praxe a výzkumu

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE GRAFIKY
Z HLEDISKA PRAXE A VÝZKUMU
Anne Heyvaertová je profesorkou na Katedře kresby
a grafiky Fakulty výtvarných umění ve Vigu
a Antía Iglesiasová je doktorandkou v oboru Kreativita,
sociální inovace a udržitelnost, tamtéž.
ANNE HEYVAERT A ANTÍA IGLESIAS

Ines Martinez Enriquez, 2022

Grapheion autorkám článku položil dvě otázky:
1) Podoba studia grafiky se na jednotlivých univerzitách výrazně liší. Například na Akademii výtvarných umění v Praze vznikly v určitém období dva ateliéry – jeden se zaměřoval na klasické pojetí, druhý poskytoval zcela volný přístup k médiu. Podobná proměna nastala po výměně profesorů na Fakultě výtvarných umění v Brně. Ve většině případů se však oba přístupy na školách nepolarizují a studium zahrnuje oba pedagogické přístupy. Jak to funguje na vaší škole?

Fakulta výtvarných umění v Pontevedře jako součást univerzity ve Vigu nabízí dvojí přístup ke studiu a praxi v oblasti grafiky. Zaprvé poskytuje – v rámci bakalářského studia výtvarného umění – základní znalosti a dovednosti v grafických technikách (tradičních i digitálních) a zadruhé nabízí současnou grafiku jako hlavním výzkumné téma v rámci skupiny „dx5 digital and graphic art_research“, jejíž činnost zahrnuje širokou škálu aktivit, projektů a publikací souvisejících s tímto rozšířeným pojetím grafiky.
V rámci čtyřletého akademického programu, který je jak všeobecný, tak mezioborový, nabízíme ve druhém a třetím ročníku dva specializované kurzy. Tyto kurzy se jmenují „Grafické techniky“ (úvod do hlubotisku a dřevořezu) a „Umělecká tvorba: (hloubkový průzkum a hledání možností rozšíření těchto technik, jakož i dalších postupů, jako jsou kombinované techniky  nebo sítotisk, spolu se začleněním digitálních postupů a tvorbou projektů).

Libro Blanco

Jde tedy o postupný přístup k umělecké grafice, počínaje jejími základními charakteristikami a pochopením jejích technických principů, které se odvíjejí od existence matrice a dalších postupů směřujících k vytvoření multiplikovatelného obrazu.
Zadání „Od jednoho tisku k druhému“, které studentům nabízíme na začátku třetího ročníku, zdůrazňuje možnosti grafiky vytvářet vyvíjející se obrazy pomocí opakování, transformace a variací použití různých prvků média. Studenti mají za úkol vytvořit malou sérii tisků, v nichž je zřejmá souvislost mezi jejich částmi. K dokončení cvičení je třeba použít tiskovou desku postupně transformovanou nebo doplněnou o další matrice nebo tiskové prostředky (koláž, šablony atd.). Cílem tohoto cvičení je vyhodnocení technologického a formálního experimentu, díky němuž si studenti osvojí nezbytné nástroje (technické i koncepční) k tomu, aby mohli přistoupit k osobnějšímu grafickému projevu. Tento projekt je koncipován jako poslední navrhované cvičení a měl by mít formu souboru grafických listů nebo umělecké knihy. V této fázi mohou studenti zapojit i digitální techniky tvorby obrazu a inkoustový tisk, vždy však v kombinaci s analogovými postupy.

Alejandro Martinez Yebra, 202

Lucia Lobelle Gonzalez, 2020

V rozporu s převládajícím příklonem k digitálnímu prostředí u mladé generace zdůrazňujeme nutnost, aby studenti pracovali v dílně – ručně, tělesně, kolektivně – také proto, aby využívali fyzické charakteristiky tradičních nebo experimentálních technických prostředků, jež mají k dispozici. Jde nám o soulad technického obrazu a sdělení. Také se snažíme, aby si uvědomili mnohost tvůrčích metodik, a rozšířili tak své vlastní kreativní limity. Jak poznamenává náš kolega Jesús Pastor: „Médium grafiky je dobrým médiem pro přemýšlení o umění”.
Navzdory krátkému trvání praxe projektu dx5 digital and graphic art_research, která trvá dva semestry během dvou akademických let, jsou jeho výsledky často velmi dobré. Několik studentů se nakonec rozhodne vypracovat ve čtvrtém ročníku v rámci této disciplíny své závěrečné diplomové práce zahrnující projekty seriálových tisků nebo editovatelných knih, případně realizovat odvážnější návrhy v kontextu rozšířeného pojetí oboru. Někteří z nejlepších studentů se rozhodnou zapsat se do doktorského studia současného umění nebo do mezioborového programu na Campus Crea naší univerzity ve Vigu, v rámci naší skupiny.
Výzkumná skupina dx5, založená v roce 2004, vychází z trojí perspektivy – teoreticko-konceptuální, umělecko-praktické a vědecko-technické – a definuje či formuluje výzkumné linie v souvislosti s rozšířeným pojetím grafické umělecké praxe. Sledujeme nejnovější mezinárodní trendy v oblasti multiplikačního umění, které se neustále rozšiřuje o nové technologické postupy, např. řezání laserem nebo 3D tisk – od souborů listů, tvorby knih až k prostorovým instalacím.  Zajímá nás především to, jak tento technologický pokrok mění hranice oboru a jeho složitý systém vzájemných vztahů, při zachování principů, které jsou mu vlastní.
Během téměř 20 let jsme uskutečnili řadu aktivit, které spojují uměleckou praxi s důkladným akademickým výzkumem technických, koncepčních a sociálních hledisek spojených se současnou grafikou. Díky regionálně i celostátně financovaným projektům jsme uspořádali setkání a konference pro umělce a vědce, mezinárodní publikační projekty, výstavy a vydali jsme již více než 24 knih. Tyto aktivity přispívají k efektivnímu vzdělávání našich studentů, demonstrují symbiózu mezi pedagogickou a výzkumnou linií a podporují grafickou tvorbu jako takovou.

Účast skupiny dx5 na mezinárodním festivalu grafiky FIG v Bilbau, 23.–26. 11. 2023

Marina Aradas Cedeira, 2021

Náš nejnovější projekt “Blanco sobre Blanco“ (Bílá na bílé), vystavený na veletrhu FIG v Bilbau se snaží reflektovat novou realitu současné grafiky prostřednictvím site-specific instalací , jež poukazují právě na ono výše popsané rozšířené pole grafického umění.
Dalším výsledkem projektu byla kolektivní kniha s názvem „Libro en blanco: espacios liminales de la gráfica contemporánea“ (Kniha v bílém: Limitní prostory současné grafiky), kterou vydal časopis Grabado y Edición (G&E). Kniha obsahuje příspěvky šesti vystavujících a šesti dalších umělců, včetně autorů spojených s výzkumnou skupinou. Kniha, již doplňují a vysvětlují různé texty, je vedena myšlenkou a přítomností bílé barvy jako primárního prvku; obsahuje 12 brožur v podobě osmi grafických listů vytvořených speciálně pro tento účel. Mezi řazením stránek jsou rozvinuty a zmnoženy odkazy na pět hlavních grafických konceptů: I. Prostor mnohosti; II. Prostor možného; III. Prostor neviditelného; IV. Meziprostor procesu; a V. Vícenásobné obsazení prostoru. Těchto pět základních linií se dále dělí na dílčí kódy, jejichž cílem je postihnout všechny zdroje tenze v grafice, ty, které ve vzájemném propojení a provázání tvoří její komplexnost a současně obrovský potenciál.
Festivalu grafiky a tvorby knihy se zúčastnnili tito umělci: Ana Soler Baena, Anne Heyvaert, Antía Iglesias, Carlos Fer, José Andrés Santiago Iglesias, Almudena Fernández Fariña. Další umělci, kteří se podílejí na knize: Tatiana Lameiro-González, Marco Moreira, María Prada, Sara Coleman, Rebeca Lar, Tamara Casanova, Dennise Vaccarello.

2) Používání přitažlivých nových médií, která umožňují přípravu návrhu i počítačovou realizaci, však mohou vést k určitému manku ve srovnání s materiálním základem oboru tištěného obrazu, včetně tradičních dovedností. Na tuto problematiku upozornil Walter Jule v rozhovoru zveřejněném v posledním čísle časopisu Grapheion. Měl by se tento negativní aspekt řešit nebo bychom jej neměli za negativní vůbec považovat?

Bakalářské studium výtvarného umění na univerzitě ve Vigu nabízí komplexní a interdisciplinární vzdělání v oblasti umění a jeho cílem je vychovávat odborníky schopné pochopit roli umění ve společnosti jak prostřednictvím vlastní umělecké tvorby, tak nezávislého kritického myšlení. Ve skutečnosti z téměř stovky studentů, kteří každoročně školu absolvují, přispívá do fondu umělců v našem autonomním společenství Galicie jen omezený počet. Mnozí další nacházejí své uplatnění v kulturním průmyslu nebo učitelství.

Proto je nutné, aby akademický program poskytoval mezioborové vzdělání s širokou škálou povinných teoretických a praktických přístupů a nabízel základní znalosti ve všech disciplínách (malba, sochařství, fotografie, grafika). Ve čtvrtém ročníku však mají studenti možnost výběru volitelných předmětů, což umožňuje konkrétnější orientaci na realizaci osobního tvůrčího projektu závěrečné práce, doprovázeného její teoretickou částí.

Jsme přesvědčeni, že vysokoškolská umělecká vzdělávací centra by měla studentům nabízet nejen specializaci a technickou dokonalost, ale měla by také podporovat kritické myšlení a reflexi umění obecně, včetně jeho současné situace. Studenti se setkávají s různými perspektivami oboru a mohou tak otevřít svou mysl různým úhlům pohledu. Objeví své vlastní zájmy i silné stránky, aby pak mohli eventuálně pokračovat v magisterském studiu nebo na neuniverzitních uměleckých školách poskytujících specializovanější vzdělání.

website: https://grupodx5.webs.uvigo.es/