Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

LITHO SYMPO ’19 – Ozvěny Mezinárodního sympozia současné litografie konaného 27.—30. dubna 2019 v Litoměřicích a Ústí nad Labem

Sympozium současného umění realizovaného v médiu tisku z plochy – litografií se konalo ve třech dnech na dvou místech Ústeckého kraje.

Sobotní program věnovaný široké veřejnosti odehrávající se v litografické dílně LITHO LITO v historickém centru Litoměřic, obnášel tři živá představení technologických postupů, práce s matricemi (hliníkový plech, vápencový blok), kresbou (např. markery, přetisk) a chemikáliemi. Tyto ukázky v dílně následovala série prezentací přítomných umělců – pedagogů, kteří v projekcích ukazovali komponovaná videa a fotografie dokumentující propojení tvorby litografie s dalšími médii, konceptuální tvorbou, performance, animací, objekty, instalacemi, a své realizace v galeriích po celém světě. Obsáhlý program zakončila neformální diskuse u kulatého. S potěšením jsme mohli na víkendové části přivítat Franze Hoka z Německa, vedoucího litografické dílny v mnichovském Künstlerhausu (Steindruck München, Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses), významného organizátora události respektované a navštěvované celosvětovou litografickou obcí International Lithography Days, též zvané jako Lithotage. Workshopy jednotlivých technik vedli lektoři Małgorzata Józefowicz z Polska (Univerzita v Řešově), Koenraad Claes z Belgie (Královská akademie výtvarných umění v Antverpách a Národní škola výtvarných umění La Cambre v Bruselu) a Petr Korbelář z České republiky (Litografická dílna Petra Korbeláře, Zdiby u Prahy). K již zmíněným litografů se se svými prezentacemi připojili vážení hosté Paweł Frąckiewicz z Polska (Profesor Laboratoře litografie Katedry grafiky Akademie výtvarných umění ve Vratislavi) s kolegyní Annou Trojanowskou (Vedoucí ateliéru Graphic User Interface Akademie výtvarných umění ve Vratislavi). Litoměřického symposia se taktéž zúčastnili čeští i zahraniční umělci a tiskaři. Svou návštěvou nás poctili Martin a Matěj Boudovi z pražské litografické dílny v Říční ulici. Neméně důležitými členy publika byli studenti a pedagogové ústecké Fakulty umění a designu i zainteresovaní obyvatelé Litoměřic.

V pondělí se sympozium přesunulo do akademického prostředí Fakulty umění a designu na ústeckou univerzitu J. E. Purkyně. Zde byl koncipován pořad mistrovských dílen pro odbornou veřejnost, především coby vzdělávací program pro studenty vysokých uměleckých škol a jejich vyučující. Podrobnější výuka se odehrávala ve shodném obsazení jako její předešlá část (M. Józefowicz, K. Claes, P. Korbelář, P. Frąckiewicz a A. Trojanowska), a kvůli své náročnosti, byla rozdělila do dvou dnů. Lektoři se studentům nejprve uvedli prezentacemi, poté s nimi spolupracovali na dílčích grafických technikách. Nejoblíbenější byla u studentů experimentální tvorba na plechových matricích s polskou lektorkou M. Józefowicz. Na společném fotu z posledního dne sympozia (vizte níže) je zachycena většina zúčastněných. Mezi nimi byli studenti z Drážďanské akademie (HfBK Dresden), pražského Art & Design Institutu (ADI) a Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity.

Organizátorka sympozia L. Kahuda Klokočková vysvětluje svůj záměr takovýto druh události realizovat: „V České republice se nyní žádné litografické sympozium nekoná. Inspirací pro jeho uspořádání mi bylo týdenní sympozium s belgickou profesorkou Ingrid Ledent a studenty, které jsem jako studentka pořádala roku 2012 na AVU, pobyty v belgickém Frans Masereel Centru, workshopy zahraničních hostů během mých studií na antverpské AP KASKA nebo program III. International Lithography Days v Mnichově (2018). Z hlediska kontextu demonstrací grafických technik realizovaných v Čechách, navíc zahraničními grafiky – etablovanými současnými umělci, je možné tuto událost pokládat za jedinečnou. Doufejme, že byla cenným přínosem pro zdejší i přeshraniční grafickou obec, stejně tak pro další vývoj studentů oboru – zájemce o médium litografie.“ Klokočková dodává: „Díky důvěře dvou klíčových institucí, jimiž je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ministerstvo kultury ČR, mi byly svěřeny adekvátní prostředky na zařízení všeho potřebného, co sebou takový vzdělávací program přináší. Díky nim jsem mohla pozvat litografy, o kterých jsem přesvědčena, že jsou špičkami soudobé tvorby v médiu litografie. Ti měli v rámci sympozia prostor a čas představit své inovativní postupy studentům, profesionálům i mnohým dalším zájemcům z Čech i zahraničí. Velice mě potěšil upřímný zájem a aktivní zapojení studentů z Drážďanské akademie (HfBK Dresden) v doprovodu pedagoga-litografa Petra Hofmanna, studentů pana profesora Lindovského a Evy Vápenkové z pražského Art & Design Institutu (ADI) i studentů Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity, kteří přijeli s Ivou Krupicovou. Potěšila mě přítomnost bratrů Bedřicha a Jana Kocmanových z plzeňské Sutnarky (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU), stejně tak jako příjezd kolegia z Grafických dílen Akademie výtvarných umění v Praze vedených Magdalenou Vovsovou. Během mistrovských dílen si všichni přítomní vyzkoušeli experimentální práci s ofsetovými kovolisty (M. Jósefowicz, PL), viděli metodu usnadňující přetisk fotokopie na kámen (K. Claes, BE), zacházení se spreji a otiskováním struktur (A. Trojanowska, PL) i efektní hořící techniku malby asfaltem na kameni (P. Korbelář).“ Pořadatelka projevila přání o udržitelnost navázané spolupráce slovy: „Ráda bych v konání grafických a kreslířských sympozií pokračovala. Mohla by vzniknout nová tradice. Nejen grafické médium litografie má v Čechách hluboké kořeny. Chtěla bych udržet provázanost s lidmi, se kterými jsem se mohla osobně setkat i s dalšími, u nichž vím o zájmu podílet se na vzdělávání v oblasti kresby a grafiky. Věřím, že má smysl na tyto hodnoty navazovat, setkávat se s umělci z celého světa, vzájemně si vyměňovat zkušenosti a nové poznatky.“ Studentka drážďanské akademie Ana Pireva napsala zpětnou vazbu: „Pro nás, studenty akademie v Drážďanech, to byla v rámci školy první výzva k účasti v projektu grafického sympozia. Cítili jsme se v Litoměřicích jako doma, na správném místě se správnými lidmi. Nejvíce se mi líbila komunikace se všemi účastníky, tedy i s mladými lektory. Mluvili jsme spolu opravdu na přátelské a otevřené úrovni navzdory rozdílům našich profesionálních úrovní. Prezentace a workshopy každého umělce byly velmi zajímavé a snadno pochopitelné. Atmosféra v litoměřické dílně i na fakultě umění v Ústí nad Labem byla poklidná, díky tomu jsme se mohli lépe soustředit na jednotlivé techniky. Obě města jsou velmi okouzlující a blízko u sebe. Myslím si, že třeba společná jízda vlakem velmi posílila vztahy ve skupině. Ze setkání jsem si odnesla pocit sounáležitosti, že jsem součástí komunity, sítě přátel, se kterými bych chtěla zůstat v kontaktu. Ukázky technik nás tak nadchly, že jsme si, bezprostředně po návratu do školy, chtěli připravit kameny a začít tisknout.

Jedním ze stěžejních výstupů sympozia bude zastoupení grafik lektorů i studentů na mezinárodní multimediální výstavě –TEMPO– konané od 19. září do konce října 2019 v Galerii Gotické dvojče Severočeské galerie výtvarných umění v Litoměřicích. Vernisáž výstavy je plánovaná na středu 18. září od 17.30.
https://galerie-ltm.cz/2019/09/19/tempo-atelier-litografie-fud-ujep/

Reportážní snímky ze sympozia zařadila do své osobní prezentace profesorka Ingrid Ledent (Antverpy / Šanghaj) na prestižní události světové grafiky 7th Guanlan International Print Biennial 2019 v Číně.

LITHO SYMPO ’19 V DATECH
Sympozium během jeho třídenního konání navštívilo kolem 70 účastníků ze 4 z emí Evropské unie (Belgie, Česká republika, Polsko a Německo), celkem z 10 evropských vysokých škol umění: 1) Akademie výtvarných umění ve Vratislaviꓼ 2) Univerzita v Řešověꓼ 3) Královská akademie výtvarných umění v Antverpáchꓼ 4) Národní škola výtvarných umění La Cambre v Bruseluꓼ 5) Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labemꓼ 6) Fakulta umění Ostravské univerzityꓼ 7) Art & Design Institut, Prahaꓼ 8) Akademie v Drážďanechꓼ 9) Akademie výtvarných umění v Prazeꓼ 10) Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Pzni a neméně významných institucí: Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses, Velvyslanectví Norského království v Praze, litografická dílna v Říční ulici ad.
Mnozí účastníci sympozia se v Litoměřicích zdrželi dva až tři dny, k dojíždění na UJEP v Ústí nad Labem použili převážně veřejnou dopravu.

PODĚKOVÁNÍ
Velký projev díků patří iniciativě profesora Laboratoře litografie Katedry grafiky Akademie výtvarných umění ve Vratislavi Pawłu Frąckiewiczi a vedoucí ateliéru Graphic User Interface, taktéž z vratislavské akademie, Anně Trojanowské, za jejich podporu sympozia ve formě sdílené propagace, promítaných prezentací i přímé demonstrace techniky, to vše bez nároku na honorář, hrazení cestovného a ubytování, navzdory jejich velkému pracovnímu vytížení.

Projekt se mohl uskutečnit za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, byl podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na Univerzitě J. E. Purkyně, byl realizován za finanční spoluúčasti Města Litoměřice. Sympozium podpořil italský výrobce kreativních papírů Fedrigoni, laskavé poděkování patří paní Daně Hermanové. Událost se konala za podpory Institutu kresby a grafiky, z. s., litografické dílny LITHO LITO a G2: Gotického dvojčete – Domu umění. Mediálním partnerem byla Nadace Hollar – Revue Grapheion, děkujeme Kateřině Obozněnko a Haně Aulické. Za pomoc s propagováním sympozia také děkujeme Kateřině Slezákové z SČUG Hollar. Jsme vděční za odbornou asistenci v litografické dílně FUD UJEP doc. Martinu Raudenskému. Děkuji za podporu panu profesoru Miloši Michálkovi, za úvodní řeč děkuji paní proděkance doc. Zdeně Kolečkové. Speciální poděkování za administraci a dobré rady patří paní asistentce Zitě Šauerové. Děkuji i PR FUD Martině Liškové. Fotografem veřejné části sympozia byl Tomáš Vejmelka. Univerzitní část na FUD UJEP fotografoval Jirka Dvořák. Velké poděkování patří mé rodině.
Organizátorka i účastníci srdečně děkují za Vaši pomoc.

Organizátorkou LITHO SYMPO ’19 byla Lenka Kahuda Klokočková, předsedkyně Institutu kresby a grafiky, z. s. (IKG/IDP), litografická dílna LITHO LITO, doktorandka FUD UJEP, kde v letech 2018–2019 vedla Seminář současné litografie, členka SČUG Hollar.